سیاسی

اقتصادی

کارنگی: رقابت ایران و هند برای ارتقای اهداف ژئوپلتیکی

کارنگی: همکاری ایران و هند برای ارتقای اهداف ژئوپلتیکی

  اشراف: ایران و هند بندر چابهار را ابزاری در جهت ارتقاء اهرم ژئوپلیتیک خود در مقابل پاکستان می‌دانند و از سوی دیگر نیز هر دو کشور به دنبال تحقق یکی از منافع مشترک خود یعنی فراهم نمودن مسیرهای جایگزین آسیای مرکزی به سوی اقیانوس هند هستند.

Top